Go Back   WAHM Forums - WAHM.com

Conversation Between almarosa and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  06-04-2016 11:02 PM - permalink
  aventador
  http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán nay "chiến quả" một tràng chiến đấu hôm nay.
  -Thưa ngày Công tước Hoa Tulip, lần này chiến quả thu được như sau: thuộc hạ tổn thất ban gàn sáu trăm hai mươi hai người, bị thương một ngàn bốn trăm người. Chém địch thủ cấp một vạn sáu ngàn bốn trăm cái, tù binh không đếm hết, thu hoạch vật tư gồm đao kiếm hơn bảy ngàn thanh, áo giáp khiên chắn hơn bốn ngàn cái, lương thảo không đếm xuể…
  Andre tướng quân đứng bên cạnh đồng thời xem phần công báo liền nhịn không được mắng to:
  -Cái tên khốn kiếp này! Chém đầu hơn một vạn sáu ngàn? Ta nhổ vào! Ít nhất có một nửa là người của ta giết! Thủ hạ của t